1. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2557

2. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

3. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การขอใช้สถานที่ภายในสถาบันฯ พ.ศ. 2548

4. ประกาศสถาบัน เรื่อง การขอใช้หอประชุม

5. ประกาศสถาบัน เรื่อง การใช้หอประชุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

6. ประกาศสถาบัน เรื่อง การใช้สถานที่ภายในและภายนอกอาคาร

7. ประกาศสถาบัน เรื่อง การใช้ห้องบรรยายศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

8. ประกาศสถาบัน เรื่อง การใช้ห้องบรรยายศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ฉบับที่ 2)

9. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย สมาชิกและการใช้บริการศูนย์กีฬา พ.ศ. 2551

10. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิก อัตราค่าสมาชิก และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของศูนย์กีฬา

11. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การใช้รถของสถาบัน พ.ศ. 2551

12. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การให้สิทธิเอกชนในการลงทุนก่อสร้างหอพัก พ.ศ. 2548

13. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2551

14. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

15. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ในการจัดโครงการสถานีคนเดินพระจอมเกล้าลาดกระบัง

16. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ในการจัดโครงการสถานีคนเดินพระจอมเกล้าลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557