1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. 2556

2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์และการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยบทนิยามคำว่าคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2558

4. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้พิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ. 2548

5. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากร พ.ศ. 2548

6. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าจ้างพิมพ์เอกสาร พ.ศ. 2548

7. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าจ้างพิมพ์เอกสาร พ.ศ. 2550

8. ประกาศสถาบัน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพิมพ์เอกสารด้วยเงินรายได้

9. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยเงินที่ได้จากการจำหน่ายพัสดุและการขายแบบก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2548

10. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร พ.ศ. 2548

11. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการเช่าหรือเช่าซื้อด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2548

12. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ  พ.ศ. 2549

13. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้โดยวิธีการสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร พ.ศ. 2551

14. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นสวัสดิการประกันสุขภาพแบบกลุ่ม พ.ศ. 2551

15. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

16. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมภายในประเทศ

17. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

18. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงาน

19. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาสถาบัน (ยกเลิก)

20. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการของสถาบันและกิจการนักศึกษา

21. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ

22. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเลี้ยงรับรอง

23. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินสดย่อยและเงินยืมทดรองจ่าย

24. ประกาศสถาบัน เรื่อง ใบเสร็จรับเงิน

25. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางของกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

26. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2551 

27. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ค่าเบี้ยประชุม และค่าเดินทางของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

28. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการและการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2550

29. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ

30. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2549

31. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ

32. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2551

33. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พักของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

34. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนนักวิจัยวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ. 2551

35. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนนักวิจัยของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

36. ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนอาจารย์ประจำของวิทยาลัยนานาชาติ

37. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการเขียนหนังสือและเอกสารประกอบการสอน พ.ศ. 2556

38. ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบ

39. ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบและกรรมการอำนวยการสอบประจำภาค ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

40. ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

41. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

42. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

43. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรายได้ พ.ศ. 2553

44. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการสนับสนุนเงินรายได้เพื่อเป็นจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายของบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551

45. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

46. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ

47. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในประเทศหรือต่างประเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

48. ประกาศสถาบัน เรื่อง เงินสนับสนุนการส่งผลงานเข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ ของคณะวิทยาศาสตร์

49. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณหน่วยชั่วโมง และการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร

50. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์

51. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

52. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

53. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

54. ประกาศสถาบัน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนและค่าตอบแทนของอาจารย์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

55. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดงบรายจ่ายและหลักเกณฑ์การถัวเฉลี่ยจ่ายในงบรายจ่าย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

56. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายค่าจ้างพยาบาลวิชาชีพ

57. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายค่าจ้างแพทย์และผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

58. ประกาศสถาบัน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวในช่วงปรับโครงสร้าง ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

59. ประกาศสถาบัน เรื่อง การดำเนินการเบิกจ่ายเงินของวิทยาลัยและสำนัก

60. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้วงเงินงบประมาณเท่าที่เคยได้รับอนุมัติในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

61. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

62. ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2556

63. ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

64. แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

65. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลบุคลากรที่ทำชื่อเสียงให้สถาบันด้านกีฬา

66. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดสรรค่าบำรุงสถาบันส่วนกลาง

67. ประกาศสถาบัน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญและสิทธิเรียกร้องหนี้สูญ

68. ประกาศสถาบัน เรื่อง ยกเลิกประกาศของวิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน

69. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน พ.ศ. 2556 

70. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราการใช้บริการเครื่องมือกลางภายใต้ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

71. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

72. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าปรับสำหรับผู้พักอาศัยที่ค้างชำระค่าสาธารณูปการรายเดือน ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา บ้านพักของสถาบัน วิทยาเขตชุมพร

73. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าบำรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

74. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าบำรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่ 2)

75. ประกาศสถาบัน เรื่อง การเก็บค่าบำรุงการใช้สนามกีฬา

76. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการนักศึกษา

77. ประกาศสถาบัน เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอบทความวิจัยลงตีพิมพ์ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยเงินรายได้

78. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าใช้บริการเครื่องมือกลาง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 

79. ประกาศสถาบัน เรื่อง หน้าที่และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ดำเนินการหลักสูตร

80. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาของสถาบัน พ.ศ. 2558

81. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

82. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พักของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

83. ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนอาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

84. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนนักศึกษาในวิชาวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ โครงงานพิเศษ ปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระ หรือวิชาในลักษณะเดียวกันแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น พ.ศ. 2558

85. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการผลิตตำราและหนังสือที่เผยแพร่แล้ว

86. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ พ.ศ. 2559

87. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

88. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราการใช้บริการเครื่องมือกลางของส่วนงาน

89. ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนอาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี ของคณะการบริหารและจัดการ

90. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

91. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา