1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2551

2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

4. ข้องบังคับสถาบัน ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

5. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

6. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย พ.ศ. 2552

7. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

8. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2552

9. ประกาศสถาบัน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

10. ประกาศสถาบัน เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. 2553

11. ประกาศสถาบัน เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556