1. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2551

2. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ยกเลิก)

3. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ยกเลิก) 

4. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)

5. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)

6. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

7. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

8. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

9. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

10. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)

11. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)

12. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)

13. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)

14. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)

15. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)

16. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)

17. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)

18. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)

19. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)

20. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)

21. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2559

22. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

23 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

24. ประกาศสถาบัน เรื่อง ยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการ AUN/SEED - NET

25. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรประเภทอื่น

26. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมและข้อปฏิบัติในการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของสถาบัน พ.ศ. 2551

27. ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของสถาบัน

28. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพร

29. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงการคลินิกภาษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม