1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)

2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)

3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)

4. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)

5. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)

6. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)

7. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

8. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาสองปริญญา พ.ศ. 2552

9. ประกาศสถาบัน เรื่อง แนวทางการปิดรายวิชาเลือก

10. ประกาศสถาบัน เรื่อง คุณสมบัติอื่นของอาจารย์บัณฑิตของหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

11. ประกาศสถาบัน เรื่อง คุณสมบัติเพิ่มเติมของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา

12. ประกาศสถาบัน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

13. ประกาศสถาบัน เรื่อง การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

14. ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเลิก)

15. ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) (ยกเลิก)

16. ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) (ยกเลิก)

17. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดกิจกรรมพานักศึกษาไปดูงานหรือกิจกรรมนักศึกษาอื่นๆ ภายนอกสถาบัน

18. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ 

19. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินทุนสนับสนุนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2556

20. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินทุนสนับสนุนในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2556

21. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

22. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ข) ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานวารสารทางวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

23. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ข) ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานวารสารทางวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

24. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ข) ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

25. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับปริญญาเอก ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานวารสารทางวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

26. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับปริญญาเอก ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

27. ประกาศสถาบัน เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

28. ประกาศสถาบัน เรื่อง ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ

29. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรดในการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

30. ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

31. ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา