1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2552

2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)

3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554

4. แก้ไขคำผิดข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554

5. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  พ.ศ. 2553

6. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

7. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้ากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2556

8. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

9. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

10. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาสองปริญญา พ.ศ. 2552

11. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามโครงการเรียนล่วงหน้า พ.ศ. 2552

12. ประกาศสถาบัน เรื่อง แนวทางการปิดรายวิชาเลือก

13. ประกาศสถาบัน เรื่อง การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

14. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับผู้เข้าศึกษาเพิ่มเติมเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

15. ประกาศสถาบัน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

16. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

17. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

18. แก้คำผิด ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

19. ประกาศสถาบัน เรื่อง การวัดผลการเรียนระดับปริญญาตรีในรายวิชาประเภทการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

20. ประกาศสถาบัน เรื่อง การวัดผลการเรียนระดับปริญญาตรีในรายวิชาประเภทหมวดศึกษาทางเลือก (สหกิจศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์

21. ประกาศสถาบัน เรื่อง การวัดผลการเรียนระดับปริญญาตรีในรายวิชาประเภทหมวดศึกษาทางเลือก (สหกิจศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์

22. ประกาศสถาบัน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา

23. ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนานาชาติ

24. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรดในการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี

25. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชา (ฉบับที่ 2)

26. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดกิจกรรมพานักศึกษาไปดูงานหรือกิจกรรมนักศึกษาอื่นๆ ภายนอกสถาบัน

27. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

28. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

29. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  

30. ประกาศสถาบัน เรื่อง ข้อปฏิบัติเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพร

31. ประกาศสถาบัน เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของสถาบัน

32. ประกาศสถาบัน เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านนาโนเทคโนโลยี

33. ประกาศสถาบัน เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ

34. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา

35. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรดในการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

36. แก้คำผิด ประกาศสถาบัน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

37. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป