การบริหารจัดการของหน่วยงาน

1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2552

2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2552

3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

4. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2559

5. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552

6. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอธิการบดี พ.ศ. 2552

7. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 (4) พ.ศ. 2556

8. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ พ.ศ. 2556

9. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2552

10. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน การมอบอำนาจ และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2551

11. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน พ.ศ. 2551

12. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ. 2551

13. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

14. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยสาขาวิชาและประธานสาขาวิขา พ.ศ. 2553

15. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภาสถาบัน พ.ศ. 2552

16. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคณะกรรมการประเมินผลการบริหาร และวิธีการดำเนินการประเมินผลการบริหาร พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

17. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคณะกรรมการประเมินผลการบริหาร และวิธีการดำเนินการประเมินผลการบริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)

18. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.2559

19. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี พ.ศ. 2557

20. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

21. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหัวหน้าศูนย์ พ.ศ. 2552

22. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานวิทยาเขตชุมพร พ.ศ. 2553

23. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารวิทยาเขตชุมพร พ.ศ. 2550

24. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2555

25. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น พ.ศ. 2554

26. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

27. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า พ.ศ. 2559

28. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ. 2548

29. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการใช้บริการของสำนักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2552

30. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ. 2552

31. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการหารายได้ของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง  พ.ศ. 2552

32. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล พ.ศ. 2554

33. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารโรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ. 2556

34. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารศูนย์เกษตร อาหาร และพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ. 2556

35. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารศูนย์เกษตร อาหาร และพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

36. ประกาศสถาบัน เรื่อง ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ. 2555

37. ประกาศสถาบัน เรื่อง การใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง