1. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551

2. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

3. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนการศึกษา พ.ศ. 2551

4. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

5. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

6. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากร พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)

7. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)

8. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน พ.ศ. 2560

9. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น สำหรับพนักงานสถาบันที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. 2552

10. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น สำหรับพนักงานสถาบันที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

11. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ พ.ศ. 2552

12. ประกาศสถาบัน เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ

13. ประกาศสถาบัน เรื่อง ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ

14. ประกาศสถาบัน เรื่อง การให้ทุนภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2558