1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2549

2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551

3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

4. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยวินัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบสวนพิจารณา และการสั่งลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2552

5. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยวินัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบสวนพิจารณา และการสั่งลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

6. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยวินัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบสวนพิจารณา และการสั่งลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

7. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน และการสั่งให้พนักงานสถาบันออกจากงานด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากความผิดวินัย พ.ศ. 2553

8. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2553

9. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

10. ประกาศสถาบัน เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ