1. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. 2554

2. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

3. แก้ไขคำผิด ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

4. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2554

5. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

6. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)

7. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง

8. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง พ.ศ. 2557

9. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานประจำปี ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2554

10. ประกาศสถาบัน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553

11. ประกาศสถาบัน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

12. ประกาศสถาบัน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

13. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

14. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

15. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดค่าจ้างพนักงานสถาบันตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง พ.ศ. 2557

16. ประกาศสถาบัน เรื่อง บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)

17. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการภายหลัง ที่มีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในเดือนเมษายน ในรอบปีงบประมาณนั้นแล้ว

18. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

19. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน

20. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

21. ประกาศสถาบัน เรื่อง บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถาบัน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

22. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน  พ.ศ. 2558

23. ประกาศสถาบัน เรื่อง บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถาบัน  พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)

24. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงและการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2558