1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานสถาบัน ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555

2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย คุณสมบัติ วิธีการได้มา การพ้นจากตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบันและผู้อำนวยการส่วนในสำนักงานสภาสถาบัน พ.ศ. 2555

3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2557

4. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2558

5. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550

6. ประกาศสถาบัน เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการขั้นต้น ระดับชำนาญการขั้นสูง ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2553

7. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ. 2554

8. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555

9. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555

10. ประกาศสถาบัน เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด แต่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ.