1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การบริหารงานบุคคลตามที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) กำหนดใช้ถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2550

2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน การมอบอำนาจ และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2551

3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันและการประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนา พ.ศ. 2551

4. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน และการประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

5. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2554

6. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

7. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)

8. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559

9. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกจากตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2540

10. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการศึกษาของบุคลากร หรือนักเรียนทุนตามความต้องการของสถาบัน ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกภายในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2546

11. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สถาบัน พ.ศ. 2548

12. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2548

13. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยภาระงานสอนของคณาจารย์ พ.ศ. 2549

14. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยบ้านพักของทางราชการ วิทยาเขตชุมพร พ.ศ. 2550

15. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยบ้านพักแบบอาคารทั่วไป พ.ศ. 2551

16. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยบ้านพักแบบอาคารสูง พ.ศ. 2551

17. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2552

18. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย และการจ่ายค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารทั่วไป

19. ประกาศสถาบัน เรื่อง  การกำหนดห้องพัก หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย การจ่ายค่าประกันความเสียหายค่าสวัสดิการบ้านพัก และค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารสูง

20. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับคุณวุฒิของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2558

21. ประกาศสถาบัน เรื่อง การให้บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. 2558

22. ประกาศสถาบัน เรื่อง ความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานสถาบัน ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2559