ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558

 

ประกาศส่วนงานวิชาการ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2558

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2558

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2558

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2558

 

คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2558

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2558

 

คณะการบริหารและจัดการ

ประกาศคณะการบริหารและจัดการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2558

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2558

 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ประกาศวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2558

 

วิทยาลัยนวัตกรมการจัดการข้อมูล

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2558

 

วิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2558

 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ประกาศวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2558