ข่าวประชาสัมพันธ์

พยากรณ์อากาศ

ตรวจสอบไปรษณีย์ไทย

ดัชนีหุ้น

1.) สัญญาสนับสนุนเงินรายได้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย

สัญญาการสนับสนุนเงินรายได้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย

 

2.) สัญญารับทุนการศึกษาของบุคลากร สจล.

 สัญญารับทุนบุคลากร

 

3.) สัญญารับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ.

3.1 แบบฟอร์มสัญญาสำหรับผู้รับทุนที่ สกอ. ได้อนุญาตให้เข้าศึกษาแล้ว

ในประเทศ 

3.1.1 สัญญารับทุนปริญญาโท

3.1.2 สัญญารับทุนปริญญาโท-เอก

3.1.3 สัญญารับทุนปริญญาเอก

3.1.4 สัญญาค้ำประกัน ใช้สำหรับทุนในประเทศทุกระดับทุน

ต่างประเทศ

3.1.5 สัญญารับทุนปริญญาตรี

3.1.6 สัญญารับทุนปริญญาตรี-โท

3.1.7 สัญญารับทุนปริญญาโท

3.1.8 สัญญารับทุนปริญญาโท-เอก

3.1.9 สัญญารับทุนปริญญาเอก

3.1.10  สัญญาค้ำประกัน ใช้สำหรับทุนต่างประเทศทุกระดับทุน

 

3.2 แบบฟอร์มสัญญาสำหรับผู้รับทุนที่ยังไม่มีสถานศึกษา

ในประเทศ

3.2.1 สัญญารับทุนปริญญาโท  และ  แบบสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

3.2.2 สัญญารับทุนปริญญาโท-เอก  และ  แบบสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม  

3.2.3 สัญญารับทุนปริญญาเอก  และ  แบบสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

3.2.4 สัญญาค้ำประกัน ใช้สำหรับทุนในประเทศทุกระดับทุน

ต่างประเทศ

3.2.5 สัญญารับทุนปริญญาตรี 

3.2.6 สัญญารับทุนปริญญาตรี-โท

3.2.7 สัญญารับทุนปริญญาโท  และ  แบบสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

3.2.8 สัญญารับทุนปริญญาโท-เอก  และ  แบบสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

3.2.9 สัญญารับทุนปริญญาเอก  และ  แบบสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

3.2.10 สัญญาค้ำประกัน ใช้สำหรับทุนต่างประเทศทุกระดับทุน

 

4.) สัญญารับทุนรัฐบาล(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ

สัญญารับทุนรัฐบาล(ก.วิทยาศาสตร์)เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการรับทุนรัฐบาล(ก.วิทยาศาสตร์)เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ราคาน้ำมันวันนี้