กฏหมายภายในสถาบัน

การบริหารสถาบัน

1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ. 2560 

2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2562 

2.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง ครุยประจำตำแหน่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2559

3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน พ.ศ. 2562

4. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2555

5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2555

5.1 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2561

5.2 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2565

6. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551

6.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

6.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

6.3 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

6.4 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557

6.5 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558

6.6 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559
(more…)

Read More

การบริหารงานบุคคล

1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การบริหารงานบุคคลตามที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) กำหนดใช้ถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2550
2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน การมอบอำนาจ และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
2.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน การมอบอำนาจ และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2561 
3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันและการประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนา พ.ศ. 2551
3.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน และการประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
4. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2554
5. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
5.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
6. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
6.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

(more…)

Read More

การบริหารการเงิน

1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. 2556
1.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
1.2 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

1.3 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

1.4 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยบทนิยามคำว่าคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2558

3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2564
4. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้พิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ. 2548
5. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากร พ.ศ. 2548
6. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าจ้างพิมพ์เอกสาร พ.ศ. 2548 (ยกเลิก)
6.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าจ้างพิมพ์เอกสาร พ.ศ. 2550
6.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพิมพ์เอกสารด้วยเงินรายได้ (ยกเลิก)

(more…)

Read More

การบริหารการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2552

1.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
4. แก้ไขคำผิดข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
5. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553
5.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
6. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้ากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2556
7. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
8. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)

(more…)

Read More

การบริหารกองทุน

1. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551

1.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

2. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนการศึกษา พ.ศ. 2551

2.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

2.2 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

2.3 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

3. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากร พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)

3.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)

4. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

4.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

4.2 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ยกเลิก)
4.3 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563

(more…)

Read More

การบริหารจัดการของหน่วยงาน

1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2552

2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2552

3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

3.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2559

3.2 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

4. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552

4.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

5. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอธิการบดี พ.ศ. 2552

6. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 (4) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

6.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 (4) พ.ศ. 2561

7. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ พ.ศ. 2556

8. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2552 (more…)

Read More

แบบฟอร์มสัญญา

สัญญาไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

These Contracts are translated from Thai version. In the event that English version and Thai version are in conflict, Thai version will be in force.

สัญญาอนุญาตไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai/Eng)

 

สัญญาอนุญาตไปฝึกอบรม

Read More

สัญญารับทุน

1. สัญญาสนับสนุนเงินรายได้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย

2. สัญญารับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล สจล.

(more…)

Read More