1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การบริหารงานบุคคลตามที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) กำหนดใช้ถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2550
2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน การมอบอำนาจ และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
2.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน การมอบอำนาจ และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2561 
3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันและการประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนา พ.ศ. 2551
3.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน และการประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
4. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2554
5. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
5.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
6. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
6.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

(more…)

Read More