1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. 2556
1.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
1.2 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

1.3 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

1.4 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยบทนิยามคำว่าคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2558

3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2564
4. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้พิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ. 2548
5. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากร พ.ศ. 2548
6. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าจ้างพิมพ์เอกสาร พ.ศ. 2548 (ยกเลิก)
6.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าจ้างพิมพ์เอกสาร พ.ศ. 2550
6.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพิมพ์เอกสารด้วยเงินรายได้ (ยกเลิก)

(more…)

Read More