ระดับปริญญาตรี

1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2552

1.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
4. แก้ไขคำผิดข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
5. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553
5.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
6. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้ากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2556
7. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
8. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)

(more…)

Read More