1. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551

1.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

2. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนการศึกษา พ.ศ. 2551

2.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

2.2 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

2.3 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

3. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากร พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)

3.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)

4. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

4.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

4.2 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ยกเลิก)
4.3 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563

(more…)

Read More