1. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551

1.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

2. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนการศึกษา พ.ศ. 2551

2.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

2.2 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

2.3 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

3. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากร พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)

3.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)

4. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

4.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

4.2 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ยกเลิก)
4.3 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563

5. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น สำหรับพนักงานสถาบันที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)
5.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น สำหรับพนักงานสถาบันที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)

5.2 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น สำหรับพนักงานสถาบันที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

5.3. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับพนักงานสถาบันที่จ้างด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)
6. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563

7. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

7.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ พ.ศ. 2563

8. ประกาศสถาบัน เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ

9. ประกาศสถาบัน เรื่อง ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ

10. ประกาศสถาบัน เรื่อง การให้ทุนภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ประเทศ พ.ศ. 2558

11. ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ทุนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสนับสนุนความเป็นนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

12. ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัย สจล. เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ประเมินโครงการวิจัย (งานมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย)

13. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจ้างพนักงานสถาบันประเภทพิเศษที่จ้างด้วยงบประมาณจากกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน พ.ศ. 2563