1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2552

2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2552

3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

3.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2559

3.2 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

4. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552

4.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

5. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอธิการบดี พ.ศ. 2552

6. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 (4) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

6.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 (4) พ.ศ. 2561

7. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ พ.ศ. 2556

8. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2552
9. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน การมอบอำนาจ และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)

9.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน การมอบอำนาจ และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2561 
10. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)

10.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน พ.ศ. 2562

11. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ. 2551

11.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
11.2 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

12. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยสาขาวิชาและประธานสาขาวิขา พ.ศ. 2553

12.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยสาขาวิชาและประธานสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

13. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภาสถาบัน พ.ศ. 2552

14. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคณะกรรมการประเมินผลการบริหาร และวิธีการดำเนินการประเมินผลการบริหาร พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

14.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคณะกรรมการประเมินผลการบริหาร และวิธีการดำเนินการประเมินผลการบริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)

15. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.2559

15.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

15.2 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

16. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี พ.ศ. 2557

16.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
16.2 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

17. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหัวหน้าศูนย์ พ.ศ. 2552

18. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานวิทยาเขตชุมพร พ.ศ. 2553

18.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารวิทยาเขตชุมพร พ.ศ. 2550

19. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2555

20. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)

20.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)

20.2 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยว่าด้วยหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)

20.3 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น พ.ศ. 2564

21. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า พ.ศ. 2559

22. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน และผู้อำนวยการส่วนในสำนักงานสภาสถาบัน พ.ศ. 2560  

22.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน และผู้อำนวยการส่วนในสำนักงานสภาสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

23. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561  

24. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2562

24.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจาฯ)

24.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง ตราสัญลักษณ์ของสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจาฯ)

24.3 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2565

25. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร พ.ศ. 2564

26. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

26.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL Privacy Policy)

27. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ. 2548

28. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการใช้บริการของสำนักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2552

29. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ. 2552

30. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการหารายได้ของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ. 2552

31. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล พ.ศ. 2554

32. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารโรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ. 2556

33. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารศูนย์เกษตร อาหาร และพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ. 2556

33.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารศูนย์เกษตร อาหาร และพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

34. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารคลินิกเวชกรรม สจล. (KMITL clinic) พ.ศ. 2560 

35. ประกาศสถาบัน เรื่อง ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ. 2555

36. ประกาศสถาบัน เรื่อง การใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง

37. ประกาศสถาบัน เรื่อง มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายการใช้รถใช้ถนนโดยเคร่งครัด

38. ประกาศสถาบัน เรื่อง วิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมงานวิจัย (Standard Operating Procedures : SOPs) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2562

39. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการภายในสถาบัน พ.ศ. 2566

39.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการภายในสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566