1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. 2556
1.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
1.2 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

1.3 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

1.4 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยบทนิยามคำว่าคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2558

3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2564
4. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้พิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ. 2548
5. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากร พ.ศ. 2548
6. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าจ้างพิมพ์เอกสาร พ.ศ. 2548 (ยกเลิก)
6.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าจ้างพิมพ์เอกสาร พ.ศ. 2550
6.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพิมพ์เอกสารด้วยเงินรายได้ (ยกเลิก)


7. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย เงินที่ได้จากการจำหน่ายพัสดุและการขายแบบก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2548
8. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร พ.ศ. 2548 
9. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การเช่าหรือเช่าซื้อด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2548
10. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ พ.ศ. 2549
11. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้โดยวิธีการสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร พ.ศ. 2551
12. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นสวัสดิการประกันสุขภาพแบบกลุ่ม พ.ศ. 2551

13. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการหารายได้ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)
14. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน (ยกเลิก)

14.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ยกเลิก)

14.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562

15. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมภายในประเทศ
16. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ
17. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงาน (ยกเลิก)
18. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาสถาบัน(ยกเลิก)

18.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาของสถาบัน พ.ศ. 2558

19. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการของสถาบันและกิจการนักศึกษา
20. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ
21. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเลี้ยงรับรอง
22. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินสดย่อยและเงินยืมทดรองจ่าย (ยกเลิก)

22.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินสดย่อยและเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2560

23. ประกาศสถาบัน เรื่อง ใบเสร็จรับเงิน
24. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางของกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
24.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2551
24.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ค่าเบี้ยประชุม และค่าเดินทางของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ (24 เม.ย.57)

24.3 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

25. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการและการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2550
25.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ
26. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2549
26.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ

27. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2551
27.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พักของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ยกเลิก)
28. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนนักวิจัยวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ. 2551
28.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนนักวิจัยของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
29. ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนอาจารย์ประจำของวิทยาลัยนานาชาติ
29.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนอาจารย์ประจำของวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
30. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการเขียนหนังสือและเอกสารประกอบการสอน พ.ศ. 2556
31. ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบ
31.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
31.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
32. ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบและกรรมการอำนวยการสอบประจำภาค ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
33. ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
34. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ยกเลิก)
34.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
35. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรายได้ พ.ศ. 2553
36. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การสนับสนุนเงินรายได้เพื่อเป็นจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายของบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
37. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
38. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ (ยกเลิก)

38.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง เรื่อง การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
38.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

38.3 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนเป็นค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ พ.ศ. 2562 (ยกเลิก)

38.4 ประกาศสถาบัน เรื่อง ยกเลิกประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนเป็นค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ พ.ศ. 2562
39. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในประเทศหรือต่างประเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
40. ประกาศสถาบัน เรื่อง เงินสนับสนุนการส่งผลงานเข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ ของคณะวิทยาศาสตร์
41. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณหน่วยชั่วโมง และการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร (ยกเลิก)
42. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์  (ยกเลิก)
42.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)
42.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
42.3 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
42.4 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)
42.5 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 (ยกเลิก)
42.6 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่7) พ.ศ.2560 (ยกเลิก)

42.7 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน และจำนวนภาระงานสอนของอาจารย์ พ.ศ. 2562 (ยกเลิก)

42.8 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน และจำนวนภาระงานสอนของอาจารย์ พ.ศ. 2562

42.8.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน และจำนวนภาระงานสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

42.8.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน และจำนวนภาระงานสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

42.8.3  ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน และจำนวนภาระงานสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

42.9 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับการจัดการสอน พ.ศ. 2562 (ยกเลิก)
42.10 ประกาศสถาบัน เรื่อง เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับการจัดการสอน พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)

42.11 ประกาศสถาบัน เรื่อง เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับการจัดการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)

42.12 ประกาศสถาบัน เรื่อง เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับการจัดการสอน พ.ศ. 2564

42.13 ประกาศสถาบัน เรื่อง เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับการจัดการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

43. ประกาศสถาบัน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนและค่าตอบแทนของอาจารย์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
44. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดงบรายจ่ายและหลักเกณฑ์การถัวเฉลี่ยจ่ายในงบรายจ่าย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
45. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายค่าจ้างพยาบาลวิชาชีพ
46. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายค่าจ้างแพทย์และผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
47. ประกาศสถาบัน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวในช่วงปรับโครงสร้าง ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
48. ประกาศสถาบัน เรื่อง การดำเนินการเบิกจ่ายเงินของวิทยาลัยและสำนัก
49. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้วงเงินงบประมาณเท่าที่เคยได้รับอนุมัติในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
50. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
51. ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2556 
51.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
51.2 แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (เริ่มใช้ 1 ต.ค. 59)
52. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลบุคลากรที่ทำชื่อเสียงให้สถาบันด้านกีฬา
53. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดสรรค่าบำรุงสถาบันส่วนกลาง (ยกเลิก)
53.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดสรรรายได้และค่าบำรุงสถาบันจากการรับงานให้บริการทางวิชาการและงานวิจัย พ.ศ. 2566

54. ประกาศสถาบัน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญและสิทธิเรียกร้องหนี้สูญ
55. ประกาศสถาบัน เรื่อง ยกเลิกประกาศของวิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน
56. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

56.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปปฏิบัติงาน ปฏิบัติการวิจัย การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน พ.ศ. 2562
57. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราการใช้บริการเครื่องมือกลางภายใต้ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
58. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
59. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าปรับสำหรับผู้พักอาศัยที่ค้างชำระค่าสาธารณูปการรายเดือน ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา บ้านพักของสถาบัน วิทยาเขตชุมพร
60. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าบำรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
60.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าบำรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่ 2)
61. ประกาศสถาบัน เรื่อง การเก็บค่าบำรุงการใช้สนามกีฬา
62. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการนักศึกษา
63. ประกาศสถาบัน เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอบทความวิจัยลงตีพิมพ์ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยเงินรายได้ (ยกเลิก)

63.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอบทความวิจัยลงตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2565

63.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอบทความวิจัยลงตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
64. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าใช้บริการเครื่องมือกลาง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
65. ประกาศสถาบัน เรื่อง หน้าที่และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ดำเนินการหลักสูตร
66. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พักของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ยกเลิก)

66.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

67. ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนอาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเลิก)

67.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนอาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)
68. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนนักศึกษาในวิชาวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ โครงงานพิเศษ ปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระ หรือวิชาในลักษณะเดียวกันแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น พ.ศ. 2558
69. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการผลิตตำราและหนังสือที่เผยแพร่แล้ว

69.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการผลิตตำราและหนังสือที่เผยแพร่แล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
70. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ พ.ศ. 2559

71. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราการใช้บริการเครื่องมือกลางของส่วนงาน
72. ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนอาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี ของคณะการบริหารและจัดการ

73. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
74. ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
75. ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนในการจัดสอบของศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2560
76. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการที่ให้คำปรึกษาคณาจารย์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น (อาจารย์พี่เลี้ยง) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
77. ประกาศสถาบัน เรื่อง การขอใช้อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
78. ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเลิก)

78.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566

79. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนผู้ประสานงานรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป

79.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนผู้ประสานงานรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับที่2) พ.ศ.2561

80. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราค่าสมัครสอบ ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

81. ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนอาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเลิก)

81.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนอาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)

82. ประกาศสถาบัน เรื่อง อำนาจการถอนเงินและการสั่งจ่ายเช็ค พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)

82.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง อำนาจการถอนเงินและการสั่งจ่ายเช็ค พ.ศ. 2566

83. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการจ่ายค่าตอบแทน การจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

83.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการจ่ายค่าตอบแทน การจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

83.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการจ่ายค่าตอบแทน การจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

84. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าบริหารจัดการรายวิชาของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2562

85. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนผู้ประสานงานรายวิชาทางภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

86. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจบทความ พ.ศ. 2565

87. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการบริการของศูนย์ภาษาพระจอมเกล้าลาดกระบัง

88. ประกาศสถาบัน เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย พ.ศ. 2565

89. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าสมนาคุณผู้ป่วยจำลอง และค่าสมนาคุณกรรมการคุมสอบ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565

90. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (วิธีที่ 3)

91. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งที่สูงขึ้น

92. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ พ.ศ. 2566

ทรัพย์สิน

1. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2557
1.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการขอใช้สถานที่ภายในสถาบันฯ พ.ศ. 2548
3. ประกาศสถาบัน เรื่อง การขอใช้หอประชุม
3.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การใช้หอประชุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
4. ประกาศสถาบัน เรื่อง การใช้สถานที่ภายในและภายนอกอาคาร
5. ประกาศสถาบัน เรื่อง การใช้ห้องบรรยายศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ยกเลิก)
5.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การใช้ห้องบรรยายศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ฉบับที่ 2) (ยกเลิก)

5.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง การใช้ห้องบรรยายศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  (ฉบับปี 2561)
6. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยสมาชิกและการใช้บริการศูนย์กีฬา พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)

6.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยสมาชิกและการใช้บริการศูนย์กีฬา พ.ศ. 2561
6.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิก อัตราค่าสมาชิก และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของศูนย์กีฬา  (ยกเลิก)
6.3 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิก อัตราค่าสมัครสมาชิก และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์กีฬา

6.4 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิก อัตราค่าสมัครสมาชิก และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์กีฬา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

6.5 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิก อัตราค่าสมาชิก และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของศูนย์กีฬา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ. 2562
7. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการใช้รถของสถาบัน พ.ศ. 2551
8. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการให้สิทธิเอกชนในการลงทุนก่อสร้างหอพัก พ.ศ. 2548
9. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2551
9.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

9.2 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
10. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ในการจัดโครงการสถานีคนเดินพระจอมเกล้าลาดกระบัง
10.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ในการจัดโครงการสถานีคนเดินพระจอมเกล้าลาดกระบัง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557

11. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดห้องพัก หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย การจ่ายค่าประกันความเสียหาย ค่าสวัสดิการบ้านพัก และค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารสูง

12. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าที่พักรับรองและวิธีการขอที่พักรับรอง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

13. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยบ้านพักแบบอาคารสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

1 . ประกาศคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการคืนเงินค่าประกันความเสียหาย