ระดับปริญญาตรี

1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2552

1.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
4. แก้ไขคำผิดข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
5. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553
5.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
6. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้ากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2556
7. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
8. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)

8.1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  (ยกเลิก)
8.2 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)

8.3 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)

8.4 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

9. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสะสมหน่วยกิต พ.ศ. 2561
9.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งสามารถนับหน่วยกิตได้

10. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยนโยบาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในสถาบัน พ.ศ. 2563

11. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาสองปริญญา พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

11.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตั้งแต่สองปริญญาขึ้นไป พ.ศ. 2562

11.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรตั้งแต่สองปริญญาขึ้นไป
12. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจัดการศึกษาตามโครงการเรียนล่วงหน้า พ.ศ. 2552

13. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร พ.ศ. 2560

13.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

14. ประกาศสถาบัน เรื่อง แนวทางการปิดรายวิชาเลือก
15. ประกาศสถาบัน เรื่อง การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
16. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับผู้เข้าศึกษาเพิ่มเติมเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
17. ประกาศสถาบัน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
18. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
19. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
20. แก้คำผิด ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
21. ประกาศสถาบัน เรื่อง การวัดผลการเรียนระดับปริญญาตรีในรายวิชาประเภทการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
22. ประกาศสถาบัน เรื่อง การวัดผลการเรียนระดับปริญญาตรีในรายวิชาประเภทหมวดศึกษาทางเลือก (สหกิจศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์
23. ประกาศสถาบัน เรื่อง การวัดผลการเรียนระดับปริญญาตรีในรายวิชาประเภทหมวดศึกษาทางเลือก (สหกิจศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์
24. ประกาศสถาบัน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
25. ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนานาชาติ
26. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรดในการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี
27. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชา (ฉบับที่ 2)
28. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดกิจกรรมพานักศึกษาไปดูงานหรือกิจกรรมนักศึกษาอื่นๆ ภายนอกสถาบัน
29. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
29.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
29.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
30. ประกาศสถาบัน เรื่อง ข้อปฏิบัติเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพร
31 ประกาศสถาบัน เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของสถาบัน
32. ประกาศสถาบัน เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านนาโนเทคโนโลยี
33. ประกาศสถาบัน เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ
34. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา
35. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรดในการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเลิก)
36. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรดในการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
37. แก้ไขคำผิด ประกาศสถาบัน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
38. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
39. ประกาศสถาบัน เรื่อง การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ยกเลิก)
40. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาและค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
40.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาและค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

41. ประกาศสถาบัน เรื่อง การโอนผลการเรียนจากผลการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 

42. ประกาศสถาบัน เรื่อง การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

42.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

43. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

44. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี

45. ประกาศสถาบัน เรื่อง การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ยกเลิก)

45.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

46. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พ.ศ. 2562

47. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

48. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
49. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดการศึกษาตามโครงการเรียนล่วงหน้า พ.ศ. 2563
50. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาโท พ.ศ. 2563

51. ประกาศสถาบัน เรื่อง การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)
2.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)
2.2 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
3.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
4. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
4.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

4.2 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  (ยกเลิก)

4.3 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)
4.4 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)

4.5 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)
4.6 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)

4.7 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564

5. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสะสมหน่วยกิต พ.ศ. 2561
5.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสะสมหน่วยกิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

6. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจัดการศึกษาสองปริญญา พ.ศ. 2552
7. ประกาศสถาบัน เรื่อง แนวทางการปิดรายวิชาเลือก
8. ประกาศสถาบัน เรื่อง คุณสมบัติอื่นของอาจารย์บัณฑิตของหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
9. ประกาศสถาบัน เรื่อง คุณสมบัติเพิ่มเติมของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
10. ประกาศสถาบัน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
11. ประกาศสถาบัน เรื่อง การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
12. ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเลิก)
12.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) (ยกเลิก)
12.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) (ยกเลิก)
13. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดกิจกรรมพานักศึกษาไปดูงานหรือกิจกรรมนักศึกษาอื่นๆ ภายนอกสถาบัน
14. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
15. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินทุนสนับสนุนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2556
16. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินทุนสนับสนุนในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2556
17. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
18. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ข) ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานวารสารทางวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
18.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ข) ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานวารสารทางวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
18.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ข) ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
19. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับปริญญาเอก ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานวารสารทางวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
19.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับปริญญาเอก ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
20. ประกาศสถาบัน เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
21. ประกาศสถาบัน เรื่อง ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ
22. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรดในการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
23. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรดในการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
24. ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (ยกเลิก)
25. ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเลิก)
26. ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา

26.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
27. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาและค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
27.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาและค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
28. ประกาศสถาบัน เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

29. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พ.ศ. 2562

30. ประกาศสถาบัน เรื่อง การรายตัวเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

 

ค่าธรรมเนียม

1. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2551 
2. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ยกเลิก)
2.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
2.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)
2.3 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)
2.4 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
2.5 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
2.6 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
2.7 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
2.8 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
2.9 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
2.10 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
2.11 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
2.12 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
2.13 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
2.14 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
2.15 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
2.16 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
2.17 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
2.18 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
3. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2559
3.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
3.3 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
3.4 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
3.5 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
3.6 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560

3.7 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561

3.8 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561

3.9 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

3.10 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561

3.11 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562

3.12 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562

3.13 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

3.14 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2562

3.15 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562

3.16 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตรค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562

3.17 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562

3.18 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562
3.19 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2562

3.20 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2563

3.21 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2563

3.22 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2563
3.23 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2563

3.24 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2563

3.25 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2563

3.26 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2563

3.27 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2563

3.28 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2563

3.29 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2563

3.30 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2564

3.31  ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2564

3.32 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2564

3.33 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2564

3.34 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2564

4. ประกาศสถาบัน เรื่อง ยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการ AUN/SEED – Ne
5. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรประเภทอื่น

5.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับใบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรประเภทอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
6. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมและข้อปฏิบัติในการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของสถาบัน พ.ศ. 2551
7. ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของสถาบัน
8. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพร (ยกเลิก)

8.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
9. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงการคลินิกภาษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

10. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลทั่วไป (Credit Bank)

 

อื่นๆ

1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2551
1.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย สภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
1.2 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
1.3 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
1.4 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

1.5 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561
2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)
2.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560

3.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562

3.2 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
4. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2552
5. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ. 2560
6. ประกาศสถาบัน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ยกเลิก)

6.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (พ.ศ. 2563)
7. ประกาศสถาบัน เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. 2553
7.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

7.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยะฐานะและเข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

7.3 ประกาศสถาบัน เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยะฐานะและเข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

7.4 ประกาศสถาบัน เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยะฐานะและเข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564