1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การบริหารงานบุคคลตามที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) กำหนดใช้ถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2550
2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน การมอบอำนาจ และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
2.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน การมอบอำนาจ และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2561 
3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบันและการประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนา พ.ศ. 2551
3.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน และการประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
4. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2554
5. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
5.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
6. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
6.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

6.2 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)

6.3 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)

6.4 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)

6.5 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562

6.6 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

6.7 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

7. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกจากตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2540 (ยกเลิก)
7.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การยับยั้ง การอนุญาตให้ลาออก พ.ศ. 2563
8. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการศึกษาของบุคลากร หรือนักเรียนทุนตามความต้องการของสถาบัน ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกภายในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2546
9. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สถาบัน พ.ศ. 2548
10. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2548 (ยกเลิก)

10.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

11. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยภาระงานสอนของคณาจารย์ พ.ศ. 2549
12. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยบ้านพักของทางราชการ วิทยาเขตชุมพร พ.ศ. 2550
13. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยบ้านพักแบบอาคารทั่วไป พ.ศ. 2551
14. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยบ้านพักแบบอาคารสูง พ.ศ. 2551

15. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย และการจ่ายค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารทั่วไป
16. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดห้องพัก หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย การจ่ายค่าประกันความเสียหายค่าสวัสดิการบ้านพัก และค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารสูง
17. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับคุณวุฒิของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
17.1  ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับคุณวุฒิของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2562 (ยกเลิก)
17.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการตัดโอน การเปลี่ยนตำแหน่ง การเพิ่มวุฒิ การปรับวุฒิ และการปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563

17.3 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการตัดโอน การเปลี่ยนตำแหน่ง การเพิ่มวุฒิ การปรับวุฒิ และการปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2564
18. ประกาศสถาบัน เรื่อง การให้บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. 2558
19. ประกาศสถาบัน เรื่อง ความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานสถาบัน ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
19.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง ความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานสถาบัน ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2563
20. ประกาศสถาบัน เรื่อง การบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)

20.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ พ.ศ. 2565

20.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง การบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

21. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเทียบประสบการณ์การทำงานของพนักงานสถาบันสายวิชาการ (กรณีแรกบรรจุ) พ.ศ. 2563
22. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเทียบประสบการณ์การทำงานของพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ (กรณีแรกบรรจุ) พ.ศ. 2563

23. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการทำสัญญาจ้างพนักงาน

 

การกำหนดตำแหน่ง

1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานสถาบัน ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย คุณสมบัติ วิธีการได้มา การพ้นจากตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบันและผู้อำนวยการส่วนในสำนักงานสภาสถาบัน พ.ศ. 2555
3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)

3.1  ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)

3.2 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2561  (ยกเลิก)

3.3 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  (ยกเลิก)

3.4 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2565

4. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560 

5. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2560 
6. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550
7. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการขั้นต้น ระดับชำนาญการขั้นสูง ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2553
8. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)

9. ประกาศสถาบัน เรื่อง ผู้อำนวยการส่วน พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)

10. ประกาศสถาบัน เรื่อง ผู้อำนวยการส่วนหรือผู้อำนวยการสำนักงาน พ.ศ. 2560

10.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง ผู้อำนวยการส่วนหรือผู้อำนวยการสำนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
11. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
12. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
13. ประกาศสถาบัน เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด แต่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ.

มาตรฐานภาระงานของตำแหน่งทางวิชาการ

1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
1.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2564

2.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคิดภาระงานจากผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2564

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร / การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยบทนิยามคำว่าประธานสาขาวิชา
2. ประกาศสถาบัน เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานสถาบัน
3. ประกาศสถาบัน เรื่อง แนวทางการขออนุมัติกรอบอัตราและงบประมาณเพื่อจ้างพนักงานสถาบันด้วยเงินรายได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551
4. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563

5. ประกาศสถาบัน เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านและการเสนอผลงานทางวิชาการ โดยวิธีที่ 3 พ.ศ. 2565

5.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านและการเสนอผลงานทางวิชาการ โดยวิธีที่ 3 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินชดเชย เงินประจำตำแหน่ง)

1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2562

2. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ พ.ศ. 2554
2.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2.2 แก้ไขคำผิด ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
3. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
3.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
3.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
4. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง (ยกเลิก)
4.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
5. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานประจำปี ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2554
6. ประกาศสถาบัน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553
6.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
6.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
7. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
8. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
9. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดค่าจ้างพนักงานสถาบันตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
10. ประกาศสถาบัน เรื่อง บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
11. ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการภายหลัง ที่มีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในเดือนเมษายน ในรอบปีงบประมาณนั้นแล้ว
12. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ยกเลิก)

12.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)
12.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานสถาบันตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2563
13. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน
13.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

14. ประกาศสถาบัน เรื่อง บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
14.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  (ยกเลิก)
15. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)

16. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงและการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)

17. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราร้อยละการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2561  (ยกเลิก)

17.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราร้อยละการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2564
18. ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานสถาบันตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)

18.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานสถาบันตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2564

การประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากร

1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2555

2. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคิดภาระงาน ค่าจ้างแบบพิเศษ และเงินเพิ่มพิเศษ จากผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)

3. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคิดภาระงาน ค่าจ้างแบบพิเศษ และเงินเพิ่มพิเศษ จากผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2564

3.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคิดภาระงาน ค่าจ้างแบบพิเศษ และเงินเพิ่มพิเศษ จากผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

3.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคิดภาระงาน ค่าจ้างแบบพิเศษ และเงินเพิ่มพิเศษ จากผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

3.3 ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคิดภาระงาน ค่าจ้างแบบพิเศษ และเงินเพิ่มพิเศษ จากผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

4. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคิดภาระงานจากผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2564

การพ้นสภาพ

1. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2552

1.1 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
2. ประกาศสถาบัน เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นพนักงานสถาบันด้วยเหตุอื่น
3. ประกาศสถาบัน เรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)

4. ประกาศสถาบัน เรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2565

การให้คุณให้โทษ (วินัย การรักษาวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์)

1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2549 (ยกเลิก)
1.1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
1.2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยวินัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบสวนพิจารณา และการสั่งลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2552
2.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยวินัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบสวนพิจารณา และการสั่งลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
2.2 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยวินัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบสวนพิจารณา และการสั่งลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
3. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน และการสั่งให้พนักงานสถาบันออกจากงานด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากความผิดวินัย พ.ศ. 2553
4. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2553
4.1 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
5. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2567

6. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2567

7. ประกาศสถาบัน เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ

วันและเวลาทำงาน วันหยุดและการลา

1. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์จำนวนวันลา/จำนวนครั้ง และจำนวนครั้งมาสาย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน หรือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. 2554
2. ประกาศสถาบัน เรื่อง วันและเวลาทำงานของพนักงานสถาบัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3
3. ประกาศสถาบัน เรื่อง วัน เวลาทำงาน และวิธีการลงเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน (ยกเลิก)
3.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง วัน เวลาทำงาน และวิธีการลงเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2562 (4 มิ.ย. 62) (ยกเลิก)

3.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง  วัน เวลาทำงาน และวิธีการลงเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2562 (19 ส.ค. 62) (ยกเลิก)
3.3 ประกาศสถาบัน เรื่อง วัน เวลาทำงาน และวิธีการลงเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2563

การพัฒนาบุคลากร ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน

1. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การไปฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ของพนักงานสถาบัน (ยกเลิก)
2. ประกาศสถาบัน เรื่อง การลา การได้รับค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ และค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ระหว่างลาของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563

2.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง การลา การได้รับค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ และค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ระหว่างลาของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

3. ประกาศสถาบัน เรื่อง การลา และการได้รับค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ พ.ศ. 2566

การสร้างขวัญกำลังใจ (สวัสดิการ)

1. ประกาศสถาบัน เรื่อง สวัสดิการของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ พ.ศ. 2563

1.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง สวัสดิการของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567

2. ประกาศสถาบัน เรื่อง เรื่อง สวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ พนักงานสถาบันเงินรายได้ และพนักงานสถาบันประเภทพื้นฐาน พ.ศ. 2563

2.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง เรื่อง สวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ พนักงานสถาบันเงินรายได้ และพนักงานสถาบันประเภทพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

2.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง สวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ พนักงานสถาบันเงินรายได้ และพนักงานสถาบันประเภทพื้นฐาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567