ข้อมูลสาธารณะที่ควรรู้

 1. อำนาจหน้าที่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 2. ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายการห้ามรับสินบน
 3. ประกาศสถาบัน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางไปรษณีย์
 4. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน
 5. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานนิติการ
  5.1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
  5.2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
  5.3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
  5.4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
  5.5 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
  5.6 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
 6. รายงานการลงโทษทางวินัย
  6.1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
  6.2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
  6.3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
  6.4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
 7. รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566